Pengenalan
Jabatan
Unit
Lain-lain
Unit Kaunseling

Pengenalan

Organisasi memerlukan perkhidmatan kaunseling bagi memastikan kesejahteraan anggotanya. Anggota yang sihat mental dan fizikalnya adalah anggota yang produktif dan mampu membawa sesebuah organisasi itu ke tahap yang lebih tinggi dan membanggakan. Oleh itu, Unit Psikologi Kaunseling telah di wujudkan pada 11 Disember 2006 setelah jawatan Pegawai Psikologi ditempatkan di organisasi untuk memberi keutamaan kepada kesejahteraan pelanggan dan sumber manusianya. Ini amat bersesuaian dengan visi, misi dan objektif kementerian yang menetapkan pencapaian perkhidmatan yang adil, berkualiti, mudah diperolehi serta berteknologi sesuai kepada para pelanggan dan juga semua anggotanya.

Antara faktor yang dikenalpasti menyumbang kepada keperluan kaunseling khususnya kepada anggota Kementerian Kesihatan Malaysia adalah berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kaplan dan Mayers ( 1999 ) untuk World Health Organization ( WHO ). Berdasarkankajian tersebut, ia mendapati kira-kira 15% dari keseluruhan populasi sesebuah organisasi itu secara puratanya memerlukan perkhidmatan kaunseling. Kajian ini dilakukan di pelbagai penempatan organisasi, institusi pendidikan dan kesihatan mental.

Pegawai Psikologi adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas intervensi kaunseling dan psikososial di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Buat masa ini, Pegawai Psikologi yang bertugas adalah diletakkan di bawah Unit Psikologi Kaunseling Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah kerana terdapat kesinambungan dalam memainkan peranan untuk memberi perkhidmatan kesihatan emosi kepada semua warga Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Perkhidmatan ini merangkumi sesi intervensi terhadap pesakit dan juga warga kerja Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah yang memerlukannya. Melalui penubuhan Unit Psikologi Kaunseling ini, maka perkembangan penjagaan kesihatan mental dan emosi boleh diselaraskan dengan perkembangan perubatan pada masa kini.

VISI

Mengembangkan perkhidmatan kaunseling secara lebih profesional, efektif dan cekap dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti terhadap rawatan pesakit dank lien.

MISII. Meningkatkan dan mengembangkan tahap profesionalisme Pegawai Psikologi melalui pembelajaran berterusan selaras dengan perkembangan perubatan masa kini;

II. Meningkatkan peranan perkhidmatan psikologi kaunseling dalam melengkapkan sistem perkhidmatan kesihatan dengan penekanan terhadap kesihatan mental yang sempurna; dan

III. Melaksanakan program pembangunan modal insane melalui pendekatan psikologi dan kaunseling kea rah peningkatan produktiviti ke tahap yang maksimum.

Objektifa) Memberi perkhidmatan psikologi kaunseling professional kepada anggota dan pelanggan hospital yang ingin meningkatkan potensi diri ke arah kecemerlangan prestasi diri;

b) Membimbing klien agar lebih terbuka dari aspek dan tindakan dari aspek pemikiran dan tindakan agar dapat digunakan untuk membangunkan potensi yang ada ke arah kemajuan diri dan organisasi;

c) Membantu pelanggan dan anggota hospital untuk mengenalpasti potensi diri, tahap keupayaan pemikiran, minat, serta sikap anggota melalui alat-alat pengukuran psikologi yang tertentu;

d) Bertindak sebagai konsultan dalam merangka program dan aktiviti kemahiran dan kesedaran diri bagi membolehkan individu menguruskan emosi, pemikiran dan tingkahlaku dengan lebih efektif; dan

e) Memberi latihan dan kefahaman dalam bidang psikologi kaunsleing pelanggan, anggota hospital atau pihak yang memerlukan.

Piagam Pelanggan

Bagi memenuhi kepeuasan pelanggan, Unit Psikologi Kaunseling Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah bertekad, komited dan akan sentiasa untuk member perkhidmatan yang cemerlang kepada setiap pelanggan dalam aspek-aspek berikut;

* Pesakit akan diberi perkhidmatan kaunseling yang berkualiti;

* Pesakit yang memerlukan perkhidmatan kaunseling khas yang tidak dapat disediakan di HWKKS akan dirujuk ke hospital lain atau agensi yang berkaitan;

* Pesakit akan dipastikan bahawa rekod sesi kaunseling adalah dirahsiakan ; dan

* Pesakit akan diberikan penjelasan yang jelas dan teliti tentang prosedur dan perkhidmatan yang diberi.
 
W3C

A-      A+


reset
Log Masuk

Klik untuk log masuk
Pautan